Hakim

Profil Hakim

Written by Bambang H Sanudin

DAFTAR PROFIL HAKIM

 NO NAMA JABATAN DETAIL
1.  Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, MH  Wakil Ketua detail
2.  Drs. H. Mal Domu, MH  Hakim detail
3.  Nur Ali Renhoat, S.Ag  Hakim detail
4.  Nurhayati Mohammad, S.Ag  Hakim detail
5.  Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I  Hakim detail
6.  Rokiah Binti Mustaring, S.H.I  Hakim detail