Hakim

Profil Hakim

Written by Bambang H Sanudin

DAFTAR PROFIL HAKIM

 NO NAMA JABATAN DETAIL
1.  Drs. Muslim, M.H.  Wakil Ketua detail
2.  Drs. H. Mal Domu, MH  Hakim detail
3.  Sitriya Daud, S.H.I, M.H.  Hakim detail
4.  Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H.  Hakim detail
5.  Rokiah Binti Mustaring, S.H.I  Hakim detail
6.  Teddy Lahati, S.H.I  Hakim detail
7.    Hakim detail